وکیل برای طلاق توافقی

نوشته شده توسط bornadl در فوریه 14, 2017 – 2:01 ق.ظ -

طلاق توافقی عبارت است از طلاقی که در آن زوج و زوجه در ارتباط با تمامی حقوق و تکالیف یکدیگر به توافق جامع و واحدی خواهند رسید که به اختصار در رابطه با هر یک از این حقوق و تکالیف در ذیل بحث خواهیم کرد.

اجرت المثل : زوجه بر حسب کارهایی که در امر خانه داری انجام میدهد مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر آن که قصد تبرع داشته باشد که اصل بر عدم آن است و در صورتی که مرد قصد تبرع را از جانب زوجه ادعا نماید باید آن را به اثبات برساند.در طلاق توافقی معمولا زوجین در این رابطه به توافق خواهند رسید که زوج مبلغی را به عنوان اجرت المثل به زوجه پرداخت نماید.

جهیزیه : جهیزیه عبارت است از اموالی که زوجه در ابتدا جهت شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده و زوج نسبت به آن هیچ گونه حقی ندارد.در طلاق توافقی در رابطه با جهزیه زوجین در تصمیم گیری مختار هستند و هر گونه تصمیم از جانب ایشان پذیرفته و مسموع خواهد بود.جهیزیه عبارت است از اموالی که زوجه در ابتدا جهت شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده و زوج نسبت به آن هیچ گونه حقی ندارد.در طلاق توافقی در رابطه با جهزیه زوجین در تصمیم گیری مختار هستند و هر گونه تصمیم از جانب ایشان پذیرفته و مسموع خواهد بود.


فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

آموزش عقد قرارداد پایان نامه

نوشته شده توسط bornadl در نوامبر 14, 2016 – 12:51 ب.ظ -

در این پست میخواهیم آموزش عقد قرارداد پایان نامه را برای شما دانشجویان که قصد دارید سفارش پایان نامه خود را به بدهید، را بدهیم که چگونه و از چه طریق این کار را انجام دهید. ابتدا باید وارد سایت مشاوران تهران شوید و پایان نامه یا پروژه خود را ثبت کنید تا کادر ما آنها را بررسی کرده و بعد از مشخص شدن برنامه ریزی های لازم برای نگارش پروژه و یا پایان نامه با شما هماهنگی های مربوط را انجام می دهند.

getty-200121443-001-facewas

ادامه مطلب…


فرستاده شده در پایان نامه | بدون نظر

دانلود پایان نامه تعیین میزان تأثیر نحوه تعامل عاطفی والدین

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 13, 2016 – 4:41 ب.ظ -

چکیده:  نه تنها در عصر کنونی بلکه از روزگاران گذشته نیز نحوه تعامل عاطفی در خانواده و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان شناخته شده است. در تحقیق حاضر سعی شده علل مؤثر و اثرگذار بر این امر شناخته و مورد کنکاش قرار گیرد. نمونه انتخابی شامل 120 نفر از دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی دین و دانش در منطقه 2 تهران واقع در سعادت آباد خیابان ششم شرقی پلاک 8 که دارای جنسیت مذکر بوده و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، به منظور اثبات فرضیه تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته که برای چگونگی الگوهای تبادلی خانواده طرح ریزی شده  و شیوه ارزیابی خانواده بر اساس سبک مشکل محور بوده، استفاده شده است. با اجرای آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون سعی شده ارتباط بین نحوه تعامل عاطفی در خانواده با پیشرفت تحصیلی فرزندان اثبات شود.  نتایج تحلیل آماری در این تحقیق حاکی از آنست که نحوه تعامل عاطفی در خانواده اثر معنی داری بر پیشرفت تحصیلی افراد مورد مطالعه در این پژوهش ندارد و بین نمره تعامل عاطفی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان در سالهای مختلف تحصیلی ضریب همبستگی مثبت وجود دارد.

 


فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر فضای اموزشی

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 13, 2016 – 4:35 ب.ظ -

چکیده:
هدف از انجام تحقيق حاضر،تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشی و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی است.در پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کلاس های پنجم ابتدایی مدارسدخترانه شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390تشکیل می دهد. انتخاب تعدادنمونه  ابتدا به صورت خوشه اي چند مرحله اي و در مرحله بعد به صورت تصادفي ساده بوده و از310 نفر دانش آموز و 15 مدرسه استفاده شده است. به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش، از روشهای ضريب همبستگي پيرسون(r) و تحليل رگرسيون چند متغیری استفاده شده است. یافته ها نشان دادکه با 95 درصد اطمینان می توان گفت بين  مولفه ارگونومی رنگ با یادگیریو همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین،بين مولفه های ارگونومی(نور، فضای باز آموزشی، مبلمان آموزشی و ابعاد فیزیکی فضای آموزشی)با  یادگیریهمبستگی معنی دار دیده نشد.از طرف دیگر با 95 درصد اطمینان میتوان گفت  که بين  مولفه ارگونومی صدا با یادگیریهمبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که مجموع مولفه های ارگونومی فضای آموزشی، 10 درصد از واریانس یادگیریدانش آموزان را پیش بینی می کند. در مجموع، به نظر می رسد به پژوهشهای بیشتری نیاز است تا ابعاد مختلف مسئله روشن شود.
فصل اول کلیات پژوهش
1-1  مقدمه : نظام آموزش ابتدایی، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره، وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده، با واقعیات اجتماعی رو به رو می گردند. کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند و با همین تجربیات و ادراک ها، شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1386). از سویی دیگر، محیط و عوامل فیزیکی بر حوزه پهناوری از تجربه انسان شامل عملکرد کاری،رفتار اجتماعی،نگرش ها، خشنودی  و ناخشنودی ها و بهداشت روانی تاثیر می گذارد(شهریار احمدی،1386) و مدرسه نیز از این مقوله جدا نیست.
مطالعات اخیر یونسکو  درباره ضایعات دورهای آموزشی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نشانمی دهد که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه، 10 تا 30 در صد از دانش آموزان این دوره ها را مردودین تشکیل می دهند و نتیجه تکان دهنده دیگر این مطالعه، نرخ بالای رهاکنندگان مدرسه در دوره ابتدایی است که فضای آموزشی در این امر بی تاثیر نبوده است( کومبز . 2008؛ به نقل از حسینی، 1386).
“ارگونومي “، علم مطالعه انسان ها در حین کاربری و درک ارتباطات پیچیده میان افرادو جنبه های فیزیکی و روان شناختی محیط کار و آموزش، نیازهای آموزشی و روش های کار می باشد (رحمانی، 1389).
چگونگی طراحی فضاهای آموزشی، از جمله عوامل موثر تربیتی در نظام آموزش و پرورش جدید محسوب می شود. عواملی مانند معلم، دانش آموز، شیوه تدریس، مواد درسی، مدیریت آموزشی، خانواده، محیط اجتماعی و … که تاثیر بسزایی در یادگیری و فرایند آموزشی دارند، اغلب مورد توجه پژوهشگران و محققان و برنامه ریزان قرار گرفته و مورد نقد و بررسی و کندوکاو واقع شده اند. در صورتی که فضای فیزیکی مدرسه و تجهیزات آن، در نظام جدید تعلیم و تربیت که ایفاگر نقش فعالی در روند پربار نمودن کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

مربوط به:،،،،،،
فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

پایان نامه علوم تربیتی تاثیر قصه گویی بر افزایش مهارت اجتماعی کودکان

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 13, 2016 – 4:33 ب.ظ -

چكيده:  هدف از اين پژوهش تعيين اثر بخشي قصّه گویی بر افزایش مهارتهای اجتماعی بوده است.جامعه ي مورد مطالعه شامل کليه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران بوده است.که با بهره گيري از روش نمونه برداري چند مرحله اي  .تعداد60 نفر از دانش‌آموزاني كه مهارتهاي اجتماعي آنها پايين تر از سطح متوسط انتخاب و  به حكم قرعه يك گروه به عنوان گروه آزمايش(30 نفر)و يك گروه تحت عنوان گروه گواه (30نفر)انتخاب شدند. در مرحله اول  هردو گروه پرسشنامه (مهارتهاي اجتماعي گرشام و اليوت (1990 ) را كامل كردند سپس درگروه آزمايش متغير مستقل(8 داستان طي 8 جلسه 90 دقيقه اي) انجام شد وگروه گواه هيچگونه آموزشي را دريافت نکرد. بعد از مداخله در مرحله پس آزمون روي هر دو گروه (آزمايش و گواه) متغير وابسته (مهارتهاي اجتماعي گرشام و اليوت (1990)  ) اجرا شد و يک ماه بعد از مرحله پس آزمون در مرحله پيگيري مجددا متغير وابسته (پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي گرشام و اليوت (1990)   فقط روي گروه آزمايش اجرا شد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تحليل واريانس بين گروهي واندازه هاي تكراري)استفاده شد. ضمن تاييد فرضيه هاي تحقيق،نتايج پژوهش نشان داد روش قصّه گویی مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهر تهران را  افزایش مي دهد و در طول زمان از پايداري مناسبي نيز برخوردار است.

فصل اول  کلیات تحقیق
مقدمه : مشكلات اجتماعي كودكان آنان را به انواع اختلالات رفتاري سوق داده و حتي نگرش آنان را نسبت به همسالان مدرسه و كاركرد تحصيلي تحت تاثير قرار مي دهد (برنر، 1999) كودكان در فرآيند رشد خود كه فرآيندي پيچيده و پر افت و خيز است با محيط خشن پيرامون خود مواجه مي‌شوند و در اين فرآيند كه در واقع نوعي يادگيري است، هوش و پذيرش مطالب جديد را با شرايط روز تعريف مي‌كنند (پياژه)
متأسفانه در زندگي امروز كه دستخشوش محيط اطراف و تنوع تكنولوژي و محيط اجتماعي مي‌باد در آن كودكان به مقدار زيادي از روابط زنده و سازنده با والدين و اطرافيان خود فاصله گرفته و از موهبت‌هاي ارتباط زنده به مقدار زيادي محروم مانده‌اند، دوره ما دوره ارتباط الكترونيكي است، زمانه‌اي كه در آن بخش عمده‌اي از زمان فراغت كودكان به بازيهاي رايانه اي در مقابل صفحات غير زنده الكترونيكي كه جاي هر موجود زنده‌اي را گرفته است مي‌گذرد (ماتسون، 2003)
شناخت و تشخص به موقع و آموزش مهارت‌هاي مناسب اجتماعي مي‌تواند  زا مشكلات بعدي اين كودكان پيشگيري نموده و آنان را به سمت رفتارهاي مثبت اجتماعي راهبري نمايد، يكي از شيوه‌هايي كه در آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودكان بسيار موثر است قصه گويي است، قصه گويي به عنوان فعاليتي زنده و سازنده بر آن است كه چيزي فراموش شده را به ما يادآور شود به خاطراتي از جهان از ياد رفته كه در درون ماست و  بخش از ذهن ما را به خود اختصاص داده است، حضورش حضوري  نوستالوژيك است. اما قصه گويي درصدد است كه اين دسترسي را امكان پذير سازد كه اين جهان و روابط ان را از نو باز يابد و از نو بيافريند (دادگران، 1376)
قصه منبعي غني و شيوه و ابزاري خلاق، آسان و لذت بخش براي آموزش است (ديجرج، 1988) كودك مي‌تواند از طريق تجربه جانشيني با قهرمان داستان همانند سازي نموده، پيامدهاي رفتار را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و سپس آن را خود الگوبرداري نمود و بكار برند (ماتسون و همكاران، 2003)
در اين پژوهش سعي شده است با بررسي رابطه بين تاثير قصه گويي بر افزايش مهارت‌هاي اجتماعي در پي يافتن پاسخ براي برخي از سوالات اين حوزه را پيگيري نمايد.
بیان مسأله : دوران كودكي سال هاي مناسبي براي تشخيص مشكلات كودكان، مداخله به هنگام و پيش گيري از بروز مشكلات عاطفي، اجتماعي و تحصيلي آنان در آينده است. در واقع مداخله به هنگام و اصلاح رفتارهاي ناسازگار كودك در اين دوره حساس، موجب افزايش مهارت هاي اجتماعي و محبوبيت نزد همسالان و بزرگسالان مي شود و كودك را براي پذيرش مسؤوليت‌هاي آتي آماده مي سازد (شهيم، 1386).
فصل دوم پيشينه پژوهشي
مقدمه : سنت قصّه گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و قصّه یکی از ابزار های مهم اصلاح رفتار محسوب می شده است. افلاطون از نخسیتن اندیشمندانی بود که اهمیت قصّه برای کودکان را دریافت و بخشی از کتاب جمهوریت را به بیان اهمیت قصّه برای کودکان اختصاص داد. فروبل آلمانی موسس نخسیتن کودکستان، اساس تربیت کودکان را در کودکستان بر قصّه و قصّه گویی نهاد. اریکسون(1382) نیز قصّه را تلقین شفابخش می داند که کاهش اضطراب کودک را موجب می شود به گونه ای که از طریق همسان سازی با شخصیت ها یا موقعیت های یک قصّه، او را در کشف عواطف خود و دیگران یاری می کند. بندورا(1992) نیز معتقد است کودکان با دیدن کسانی که رفتار های تحسین بر انگیز دارند و گوش کردن به حرف های آنها از طریق پسخوراند، به ارزش اعمال و رفتار خود پی برده و در صدد افزایش سازگاری و کارآیی خود بر می ایند. بدین ترتیب، قصّه گویی ابزاری مفید و موثر به منظور اصلاح رفتار و سازگاری و کنترل هیجان های کودکان محسوب می شود.  زندگی فرایند پیوسته ای از نظم بخشی و سازماندهی تجربه ها ست . هنگامی که شناخت کاملی از جهان وجود ندارد نیاز نسبت دادن معنا به تجارب احساس می شود بدین ترتیب ، تجربه ها و رویدادهای عمر طولانی هر یک از افراد به قصّه تبدیل می شود . افراد هنگام بیان داستان توالی و رابطه های معنا دار را کشف می کنند و نسبت به وضعیت خود بینش عمیق تری به دست می آورند ( دوایودی ،2001). در واقع قصّه ها به عنوان سازه های تخیلی و فرهنگی از نظر فردی و اجتماعی با معنا و در برگیرنده ی نکات برجسته ای هستند ( امدن 1998).

فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

دانلود پایان نامه جامعه شناسی بررسی ابعاد اجتماعی

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 13, 2016 – 4:29 ب.ظ -

فصل اول کلیات تحقیق : انقلاب اسلامی ایران بی شک یکی از مهمترین و شگفت آورترین وقایع تاریخ این کشور به شمار می رود. لیکن با وجود گذشت بیش از سه ده از پیروزی آن هنوز بیشتر ابعاد و زوایای آن ناشناخته باقی مانده است،البته این انقلاب توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان را بسوی خود جلب کرد و پژوهش های فراوانی درباره آن به انجام سید. اما این فراوآنی نباید ما را فریب دهد . چرا که در مقابل تحقیقاتی که به لحاظ کیفی در حد قابل توجهی باشند کمتر از آن چیزی است که انتظار می رود.
نارسایی و ابهام،عدم بهره گیری از روش علمی ، تکرار مطالبی که در کارهای  قبلی بدآن اشاره شده است، موضع شخص محقق که توآنسته نتایج این پژوهش ها را تحت تاثیر قرار دهد و … از جمله مشکلاتی است که بیشتر تحقیقات انجام شده پیرامون انقلاب اسلامی با آن مواجه هستند.
وانگهی بیشتر مطلبی که در ادبیات مربوط به انقلاب اسلامی در دسترس است  واقعا یک تحقیق علمی نیست بلکه یادداشت ها و نظرات شخصی افرادی است که فقط از منظر تجارب خویش در فرایند انقلاب، بخشی از جریان انقلاب را به تصویرکشیده اند و لذا نمی توان به چنین مطالبی به چشم یک تحقیق علمی نگریست ، اگر چه این گونه مطالب به عنوآن اسناد تاریخی مورد استفاده محققان قرار گیرد.البته در این میان پایان نامه های پژوهشی به چشم می خورند که سعی شده برمبنای روش علمی نوشته شوند.لیکن بعضی از این کارها هم خالی از اشکال نیست.
اهداف تحقیق:
دراين تحقيق هدف آنست كه با مطالعه گسترده برروي ساختارهاي اجتماعي وروابط آنها با يكديگروبنيان وهسته شكل گيرى اين ساختها كه عناصرىمانند:كنش،وروابط اجتماعي هستندبه مطالعات نظرى وبنيادى جامعه شناسي انقلاب درايران با توجه به ویژگيهاى اجتماعى وفرهنگى اين جامعه به طرح تئوريها و نظريات منطبق با جامعه بپردازيم.
 فصل دوم مبانی نظری وتجربی پژوهش
مقدمه: این فصل در دو بخش ارائه می شود. بخش اول: تئوری ها و نظراتی است که در خصوص انقلاب و منازعات سیاسی ان ذکر شده است و بخش دوم به طرح آرایی می پردازیم که صاحبنظران از آن بعنوان نظریات نسل سوم می نامند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه ای هستند و داده ها بوسیله ابزارهایی نظیر فیش،جدول،کارت و امثال ان گرداوری می شود،از نوع تحقیقات کیفی هستند.(ساروخانی، 1371)
در این تحقیق از روش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.با توجه به تاریخی بودن پژوهش حاضر و نبود متغیر کمی،استفاده از روش های اماری به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها امکان پذیر نمی باشد.
مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی مشخصاً عقل ،منطق،تفکر و استدلال است؛یعنی محقق با استفاده از عقل و منطق و غور و اندیشه باید اسناد،مدارک و اطلاعات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و حقیقت و واقعیت را کشف و درباره سوالات اظهارنظر نماید.البته استدلال عقلانی،منطق و تفکر معیارهایی نیستند که تنها به کار تحقیقات کیفی بیایند،بلکه در هر نوع تحقیق علمی بکار می روند و محقق ناگزیر است که روش ها و نتایج بدست امده را با انها محک بزند و اگر احساس کند روش اماری نتیجه ای داده که با عقل و منطق جور در نمی اید،باید نتایج روش اماری را کنار بگذارد و به عقل و منطق بها دهد؛زیرا تجزیه و تحلیل،ترکیب و تجرید و تعمیم،کار عقل است.(دلاور، 1384).

مربوط به:،،،،،
فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

بررسی رابطه خود بیمار انگاری با سلامت عمومی

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 13, 2016 – 4:26 ب.ظ -

مقدمه: هدف از انجام پژوهش تعیین رابطه  بین میزان خود بیمارانگاری و  سطح سلامت عمومی دانشجویان بوده است  روش تحقیق حاضرهمبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه كرج در رشته هاي روانشناسي ، مديريت ، حسابداري  تشکیل می دهند.حجم نمونه200 نفر(100دختر و 100پسر) تعداد نمونه انتخاب  بصورت تصادفی ساده است. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالی (گلد برگ ،1972)، پرسشنامه خود بيمار انگاري سوالات مربوط به خود بیمار انگاری( هیپوکندری) استفاده شده است .به منظور روش تجزیه و تحلیل داده ها از  همبستگی پیرسون استفاده شده است.تحلیل نتایج نشان دادکه مقدار همبستگي بين مولفه های سلامت روان و خودبیمارانگاری  بدست آمده(796/0=r ، 200=n و 05/0>p) مثبت و معنادار می باشد و با 95 درصد اطمینان گفت با افزایش علائم افسردگی افزایش معناداری در خودبیمارانگاری ایجاد می گردد.

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه : مفهوم سلامت عمومی جنبه اي از مفهوم كلي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي است، كه علي رغم تلاشهايي كه از سوي پيشگامان حوزه سلامت در جهان به منظور تأمين هر چه بيشتر سلامتي انسانها به عمل آمده است هنوز معيار قاطعي در زمينة تعريف و مصداق كامل سلامتي جسم وروان در افراد وجود ندارد. توجه به سلامت فكر و جسم پس از جنگ بين الملل اول در برخي از دانشكده هاي اروپا به تدريج متداول شده است تا آنجا كه در سال 1944، نوزده كشور در اروپا و آمريكا داراي جمعيت هاي طرفدار بهداشت جسمی ورواني شدند. ولي پس از جنگ بين الملل دوم و برملا شدن وقايع وحشت انگيز آن موضوع سلامت فكر و بهداشت با تأكيد بر كيفيت روابط افراد بشر، مورد توجه جدي و عميق حكما و فلاسفه پزشكان، كارشناسان، مربيان تعليم و تربيت، دانشمندان، روحانيون و متفكران علوم اجتماعي قرار گرفت( منصوری ،1385).
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه: در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پیمایش و گردآوری توسط ابزار پژوهش، با استفاده از آماره ها و آزمون های آماری متعدد پرداخته می شود. در انتخاب آماره تصميمات پيشين متعددي چون انتخاب روش تحليل، تعيين و سطح بخش متغيرها و پيچيدگي هاي مسئله تحقيق(يك متغيره، دو متغيره، چند متغيره) تعيين كننده اند. آمار فقط ابزاري براي تحليل است ولي اين ما هستيم كه ابزار مناسب را براي كارمان انتخاب مي كنيم. آمار به دو نوعاصلي يعني توصيفي و استنباطي تقسيم مي شود. آمار توصيفي آماري است كه الگوي پاسخ هاي افراد نمونه را تلخيص مي كند. آمار توصيفي اطلاعاتي در مورد شاخص هاي تمايل مركزي و شاخص هاي پراكندگي مي دهد. اما كار آمار استنباطي نشان دادن اين نكته است كه آيا الگوهاي توصيف شده در نمونه، كاربردي در مورد جامعه اي كه نمونه از آن انتخاب شده دارد يا نه. در كل آمار استنباطي قادر به اســـتنباط ويژگي هاي جامعه از روي ويژگــــــي هاي نمونه مي باشد. آمار استنباطي اطلاعاتي در مورد برآورد ( نقطه و فاصله اي ) و آزمون فرض ( كلية آزمونهاي تحليل آماري ) را بیان می کند. در اين فصل ابتدا از آمار توصيفي در ادامه از آمار استنباطي برای پاسخ به سوالات و فرضیات استفاده گردیده است.

مربوط به:،،،،،،،
فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

۱۰ راهکار معجزه آسا برای افزایش رشد و مقاومت ناخن

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 3, 2016 – 4:48 ب.ظ -

۱-پنبه را اغشته به روغن زیتون کرده و بر روی ناخن هایتان بمالید این کار باعث میشود ناخن هایتان سریعتر رشد کرده و مقاومت بیشتری در برابر شکستی ویا آسیب داشته باشند.

۲-انواع لبنیات و گوشت ها و حبوبات به علت وجود فراوان پروتیین و کلسیم باعث مقاوت بیشتر و رشد سریع تر ناخن ها میشود.پس مصرفشان در این عامل نیز تاثیر فراوان دارد.

۳-ناخن هایتان را زمان زیادی در معرض رطوبت قرار ندهید رطوبت زیاد باعث میشود ناخن ها سست شده و ترک بخورند.

۴-از برخورد مواد شیمشیایی بان ناخن هایتان تاحد امکان بپرهیزید این نوع مواد هم بررشد و هم بر استکام ناخن ها تاثیر منفی بسیاری دارند.

۵-ناخن هایتان را به شکل چهارگوش سوهان کشیده و مرتب کنید سپس گوشه هایش را کمی گرد کنید این نوع کوتاهی و مرتب کردن ناخن ها باعث رشد منظم ناخن میشود. و ناخن های زیباتری خواهد داشت.

۶-از کندن پوست اطراف ناخن خودداری کنید این عمل باعث میشود ناخن هایی سست داشته باشید و امکان شکستنشان نیز افزایش مییابد زیرا پوست اطراف ناخن نقش بستر را برای ناخن ایفا میکند.

۷-از ناخن گیر ها و سوهان های تیز و مقاوم استفاده کنید تا به ناخن هایتان فشار وارد نکنند.

۸-دستانتان را با استفاده از کرم های مرطوب کننده مرطوب کرده و ماساژ دهید و ناخن هایتان هم نیز هنگام مرطوب کردن دستانتان چرب و مرطوب کنید این روش باعث میشود ناخن هایی زیبا و خوش فرم و مقاوم داشته باشید.

۹-از پد های ناخن استفاده کنید زیرا استون باعث خشک شدن بیش از اندازه در برخی از ناخن ها میشود و این عامل هم مصوب شکستی ناخن میشود.

۱۰-زدن لایه ای نازک از لاک های براق کننده ناخن هم سبب ایجاد قشری مقاوتی بر روی ناخن میشود و هم سبب زیبایی و درخشندگی ناخن ها.


مربوط به:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

ترفندی آسان برای رشد سریع ناخن ها

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 3, 2016 – 4:46 ب.ظ -

روغن زیتون می تواند بسیار شگفت انگیز باشد. همانگونه که می دانیم روغن زیتون برای پوست و مو  مفید است. روغن زیتون واقعا روغن معجزه گری است.

 

مواد مورد نیاز :

روغن زیتون  –  سیر  –  آب پرتقال تازه

روش آماده سازی:

در کاسه آب پرتقال تازه و سیر کوبیده شده رامی ریزیم و ناخنها را در این مخلوط قرار می دهیم، و حدود 10 دقیقه نگه می داریم. پس از آن،  انگشتان دست خود را در روغن زیتون بمدت  15 دقیقه قرار می دهیم.

 

این روش را دو بار در هفته انجام بدهید و تغییر فوق العاده آن را ببینید ببینید که چطور ناخن هایتان زود بلند می شود.


فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر

نکاتی جهت رسیدن به ایدهای خوب برای ساخت فیلم کوتاه

نوشته شده توسط bornadl در سپتامبر 3, 2016 – 4:45 ب.ظ -

فیلمسازی با چالش*هایی در سطوح مختلف همراه است؛ از جمله برنامه ریزی و پیش ساخت، نورپردازی و ثبت و در نهایت، مونتاژ و ادیت. هرچند پیش از پرداختن به هر کدام از موارد ذکر شده، داشتن ایده ضروری محسوب می*شود.

ایده انتخاب شده باید در حدی باشد که ارزش تلاش، هزینه و وقت لازم جهت بیان شدن در در قالب فیلم را داشته باشد و احتمالا برای اغلب افراد، این مرحله سخت*ترین مرحله ساخت فیلم کوتاه باشد. مطمئنا هیچ کس دوست ندارد وقت خود را با ساخت فیلم*هایی تکراری و بدون محتوا تلف کند.

اما چگونه می*توانیم به ایده*های خوب دست یابیم؟ Darios Britt در این ویدیو نکات مفیدی را جهت یافتن ایده*های خوب برای ساخت فیلم کوتاه بیان می*کند.

۱. عادت: به طور ثابت به نوشتن و تولید ایده*های جدید بپردازید. به عنوان مثال، هر شب پیش خوابیدن یا پس از بیدار شدن، زمانی را به این کار اختصاص دهید. حتی اگر بیش*تر ایده*های تان پوچ باشند، در آخر به موارد مناسبی نیز خواهید رسید.

۲. چیزی که می*دانید را بنویسید: استفاده از تجربیات شخصی راهی خوب جهت ساخت شخصیت و سناریو*های قابل باور محسوب می*شود. در گذشته خود، دنبال مواردی بگردید که می*توانند در قالب فیلم بیان شوند.
این موضوع به این معنی نیست که باید از زندگی خود بیوگرافی بسازید، بلکه می*توانید تجربیات خود را با ایده*های نو ترکیب کرده و به نتایجی منحصر به فرد دست یابید.

۳. بازی تضاد*ها: موضوعی شناخته شده را در نظر گرفته و داستانی متضاد آن را در ذهن خود مجسم کنید. این کار، یکی از ترفند*های جالب برای رسیدن به ایده*های جدید و متفاوت به شمار می*رود.

۴. فیلم*های دیگر را تماشا کنید: استفاده از آثار هنری خوب، شما را به هنرمند بهتری تبدیل می*کند. به علاوه، همانطور که Darious در ویدیوی بالا اشاره می*کند، شیوه*ای فوق*العاده برای پیدا کردن ایده به حساب می*آید.

به خاطر داشته باشید، تعداد خیلی کمی از ایده*ها، کاملا اصیل هستند. لازم نیست از استفاده از طرح*های دیگران در ایده*های خود شرمساز باشید. احتمالا آن فرد، خود نیز چنین کاری را برای ساخت فیلم خود انجام داده است.

۵. دفترچه جادویی: ایده*ها معمولا در بد*ترین زمان ممکن به ذهن خطور می*کنند: در حمام، هنگام گردش با دوستان یا در حال پخت شام. در نتیجه، وجود راهی جهت ثبت لحظه*ای ایده*ها ضروری است. برای این کار، می*توانید از اپلیکیشن نت برداری یا ضبط صدای تلفن هوشمند خود بهره ببرید.

۶. تحقیق: تحقیق و پژوهش درباره موضوعات مورد علاقه خود را آغاز کنید. در این مسیر، قطعا به حقایق و سناریو*هایی که قابلیت تبدیل شدن به فیلم را نیز دارند، بر خواهید خورد.

۷. منابع و امکانات خود را لیست کنید: به عنوان یک فیمساز مستقل، معمولا منابع محدودی در اختیار خواهید داشت. با لیست کردن منابع و امکانات خود، می*توانید ایده*هایی قابل ساخت را در سر خود بپرورانید. این مورد، راهی فوق*العاده کاربردی جهت آغاز ساخت فیلم*های کوتاه با هزینه کم محسوب می*شود.

۸. به اصل سادگی پایبند باشید: برای فیلم*های کوتاه، بهتر است از طرحی خیلی ساده بهره گیرید. دیالوگ و کاراکتر*های پیچیده را فراموش کرده و در عوض، سعی کنید فیلمی بر پایه ایده*ای ساده بسازید.

۹. از زندگی خود استفاده کنید: این نکته، به ترفند شماره ۲ نزدیک است. اگر زندگی جالب و هیجان انگیزی را سپری می*کنید، نوشتن درباره آن و تجربیات روزمره خود، برایتان ساده و مفید خواهد بود.

آیا نکته*ای دیگری برای ساخت فیلم کوتاه در سر دارید؟ آن را با ما و دیگر خواننده*های هزار*و*یک بوم به اشتراک بگذارید.


مربوط به:،
فرستاده شده در دسته‌بندی نشده | بدون نظر